איחוד תיקים

מהו הליך איחוד תיקים בהוצאה לפועל?

בקשת צו איחוד לתיקי הוצל"פ

האפשרות לבקש אחוד למספר תיקים שנפתחו כנגד פלוני בהוצאה לפועל עשויה להקל עליהם להתמודד עם החובות שנקלעו אליהם וכן תאפשר הסדר תשלומים שיהיה הוגן כלפי כל הנושים. פעמים רבות כאשר אדם נקלע למצב כלכלי קשה הוא יפתח חובות כלפי יותר מנושה אחד. כשלא יעלה בידו עוד לשלם כדי להחזיר חובותיו אלה יפתחו כנגדו מספר נושים תיקים בהוצאה לפועל.

טיפול נפרד בכל תיק שכזה עשוי להיות מסובך יותר בכולם יחד שכן הסדר תשלומים עם נושה אחד משפיע ישירות על האפשרות לתשלום חובות כלפי נושים נוספים. חייב יכול להגיש את בקשתו לאחוד התיקים התלויים כנגדו בלשכת הוצאה לפועל בה נפתחו רוב התיקים כנגדו.

לסיוע משפטי מיידי בהליך איחוד תיקים, לחץ כאן: יעוץ משפטי

ישנם תנאים מקדימים אשר בהם חייב מוכרח לעמוד כדי שתפתח בפניו האפשרות להגיש בקשה לאחוד התיקים העומדים כנגדו. בקשה שתוגש ללא שהחייב עומד בתנאים מקדימים אלה תדחה באופן אוטומטי ותוצאותיה יהיו חיובים נוספים בגין ההליכים שלא נשאו פרי. כמובן שטיפול משפטי מקצועי, על ידי עורך דין, יבטיח כי הבקשה תוגש רק בתנאי שבשלו התנאים כדי שתתקבל.

התנאים המוקדמים שבהם צריך החייב לעמוד כדי שבקשתו לאחוד תיקיו תעלה לדיון בפני ראש ההוצאה לפועל של לשכת ההוצאה לפועל בה תוגש בקשתו (כאמור לעיל הלשכה בה נפתחו כנגדו רוב התיקים) הם צירוף תצהיר כדין המפרט ומאמת את הפרטים הכתובים בבקשה, פירוט החובות בגינם נפתחו התיקים השונים ופירוט מצבו הכלכלי הנוכחי – נכסיו, הכנסתו כיום לעומת הוצאותיו מחויבות המציאות לשם כלכלת משפחתו.

תנאי נוסף הוא כי החייב כבר שילם 3 אחוזים מסך כל החובות העומדים כנגדו, כמו כן מרגע הגשת הבקשה החייב נדרש להמשיך ולשלם 3 אחוזים מיתרת סכום החוב עד לקבלת החלטה בבקשתו לאחוד התיקים.

קבלה, דחייה והשלכות הבקשה לאיחוד תיקים

לפני קבלת כל החלטה או מתן כל הנחייה בבקשה יבצע ראש ההוצאה לפועל חקירת יכולת לחייב (חקירה כזו יכול שתסתכם בקבל התצהיר שהגיש החייב והפירוט המופיע בה כמשקף את מצבו הכלכלי לאשורו(.

כמו כן תינתן אפשרות לכל אדם לו נגיעה לעניין להשמיע טיעוניו. לאחר מכן יחליט ראש ההוצאה לפועל אם להורות על השהית כל ההליכים בתיקים השונים הכלולים בבקשה, הפסקת ההליכים יכול שתהיה מותנית בתשלום, מתן ערבות, מינוי נאמן מוסכם או תנאים אחרים המפורטים בחוק.

ראש ההוצאה לפועל יקבל את הבקשה ויוציא צו איחוד לתיקים הכלולים בה רק אחרי שיוכח כי החייב יוכל לפרוע את כל חובותיו בתוך פרקי הזמן הקבועים בחוק. לקבל את הבקשה כשהחייב יוכל לשלם חובותיו בפרקי זמן ארוכים יותר עשויה להתבצע רק כאשר כל הנושים יביעו הסכמה, אם לא יסכימו יוגדר החייב כמוגבל באמצעים ויוטלו עליו הגבלות על פי חוק- לעכב את יציאתו של החייב מן הארץ, להכריז עליו כלקוח מוגבל מיוחד, להגבילו מעשיית שימוש בכרטיס חיוב (כרטיס אשראי).

ראש ההוצאה לפועל ידחה את הבקשה אם החייב מסר בבקשתו או בחקירתו פרטים כוזבים, אם לא פירט את כל נכסיו או כל חובותיו, אם לאחר הגשת הבקשה החייב קיבל על עצמו הוצאות מעבר לצרכים חיוניים למשפחתו או לייצור הכנסה המיועדת לפרוע חובותיו, נפתח נגד החייב תיק נוסף לאחר בקשת האיחוד אך החייב לא מסר לראש ההוצאה לפועל המטפל בבקשתו הודעה על כך.

תיקים אשר לא ניתן לצרף לבקשה לאיחוד תיקים

סוגי התיקים אשר אינם ניתנים לצרוף הינם: תיקי משכון (משכנתא), תיקי פסק-דין בעניין שאינו כספי, תיקי שטרות שההתנגדות להם לא הוכרעה על ידי בית משפט, תיקי מזונות.

אם לאחר הגשת הבקשה, או אפילו אם כבר נתקבלה, נפתח כנגד החייב תיק חדש בהוצאה לפועל אשר אינו נמנה על סוגי התיקים אשר אינם ניתנים לאיחוד עליו להודיע על כך מיד לראש ההוצאה לפועל. אז יבוצע ההליך מחדש שבסופו יוחלט אם עדיין מתקיימים התנאים לאיחוד או אז יצורף התיק החדש.

כדי לאפשר קבלת איחוד תיקים שתקל על חייב להתמודד עם חובותיו ותחסוך לו טיפול נפרד בכל תיק כדי להיעזר בשרותי עו"ד המצוי בתחום ויבטיח כי לא יעשו טעויות אשר יכשילו קבלת הבקשה (כגון אי דיוק בתצהיר שנדרש להגיש החייב).

התמודדות יעילה עם הליכי הוצאה לפועל!
לסיוע משפטי מיידי בתחום איחוד תיקים, לחץ כאן: יעוץ משפטי


איחוד תיקים – חייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל

חייב שהוכרז כעל מוגבל באמצעים רשאי גם הוא לבצע הליך של איחוד תיקים לחובותיו אך בתנאים מסויימים. המאמר שלפניכם סוקר את הליך איחוד התיקים של חייב מוגבל באמצעים.

כתיבת תגובה