חקירת יכולת

חקירת יכולת בהליך הוצאה לפועל

מהי חקירת יכולת?

חקירת יכולת היא אחת מדרכי ההוצאה לפועל לברר את יכולתו של חייב לשלם חובו, או את חובותיו במקרים של בקשה לאחוד תיקים. בחקירה יתבררו מצבו של החייב מבחינת נכסיו, הכנסותיו וחובותיו.
כאשר אין באפשרותו של חייב לשלם על פי השיעורים שנקבעו בצו ההוצאה לפועל עליו להתייצב לחקירת יכולת תוך 21 יום ממועד המצאת האזהרה על אי עמידה בתשלום או על פי המועד שנקבע באזהרה.

החייב אינו צריך להתייצב לחקירה אם הוכרז כמוגבל באמצעים או אם הגיש בקשת "פרעתי" תוך 21 יום ובקשתו זו לא נדחתה או אם הגיש בקשה לצו תשלומים תוך 21 יום מקבלת האזהרה. לפני החקירה יידרש החייב למלא שאלון שנועד לברר את יכולתו הכלכלית וכן יידרש לחתום על טופס ויתור סודיות בענייני כספים ונכסים.

לקבלת סיוע משפטי מיידי על ידי עורכי דין,
לחץ כאן: יעוץ משפטי בהליך הוצל"פ

החקירה תבוצע על ידי ראש ההוצאה לפועל. לחקירה ניתן לזמן עדים וכן את הזוכה, או הזוכים כולם בחקירה לאחר בקשה לאיחוד תיקים, ועורך דין מטעמו. החייב יהיה נתון לחקירה על ידי באי כוחם של הזוכים אם יש בידיהם מידע אודות נכסי החייב או אפשרויותיו הכלכליות אשר אינו מצוי בפני ראש ההוצאה לפועל. אם ניהל ראש ההוצאה לפועל חקירת יכולת ללא הזוכה יכול הלה לבקש חקירה נוספת בנוכחותו.

חקירת יכולת על פי בקשת הזוכה

זוכה ראשי להגיש בקשה לחקירת יכולת כנגד החייב. לבקשה זו יכול הוא לצרף תצהיר ובו מפורטים נכסי החייב, הכנסותיו ויכולתו לקיים את פסק הדין שניתן כנגדו כמו כן יכול הוא בתצהיר להציע שיעורים שלפי הם ישולם החוב.

אם הגיש הזוכה הצהרה כזו יכול ראש ההוצאה לפועל לתת החלטה או צו המבוססים עליו לאחר שיזמן את החייב לחקירת יכולת. החלטתו זו יכולה שתינתן גם בהעדר החייב. אם החייב הוא שהגיש את התצהיר יכול ראש ההוצאה לפועל לתת החלטה או צו המבוססים על התצהיר בלבד.

ראש ההוצאה לפועל יכול להורות לחייב לענות בתצהיר לשאלון (תוך מועד הנקבע לכך) ובמקום חקירה לתת החלטה או צו על סמך התצהיר לשאלון. אם לא הגיש החייב את התצהיר המבוקש יכול ראש ההוצאה לפועל לתת החלטה או צו גם בהעדרו.

קביעת תשלום החוב בשיעורים לאחר חקירת יכולת

לאחר ביצוע חקירת יכולת או לאחר קבלת תצהיר המפרט את נכסי החייב ויכולותיו הכלכליות רשאי ראש ההוצאה לפועל לקבוע מועדים לתשלום החוב על פי שיעורים שהחייב, על פי מצבו הכלכלי שהתברר בתצהיר או בחקירה, יוכל לעמוד בהם. ראש ההוצאה לפועל ראשי לבטל את הצו וכן ראשי הוא לשנות את התנאים שנקבעו בו.

אם נקבעו שיעורים לתשלום החוב על ידי בית משפט יכול ראש ההוצאה לפועל, אם יש לדעתו הצדקה לכך לפי הנתונים שהתבררו בחקירת היכולת (או בתצהיר כאמור לעיל), להפנות את בעלי הדין שוב לבית המשפט על מנת שיבקשו שם שינוי השיעורים שנקבעו. בית המשפט יתבקש להתייחס לנתונים שהתבררו לגבי יכולתו של החייב ושבגינם נתבקש הוא לשוב ולהעריך מחדש את השיעורים בהם יוכל החייב לעמוד.

בקשות לשינוי על ידי החייב

החייב ראשי בכל עת להגיש בקשה לשינוי תנאי הצו שניתן בעקבות חקירת היכולת או התצהיר אם נוכח שחל שינוי ביכולתו לעמוד בשעורים שנקבעו בו.

חקירת היכולת מהווה את האומדן שלפיו ניתן להעריך ולקבוע שיעורים בהם יוכל החייב לעמוד לשם תשלום כל חובותיו במסגרת הליך הוצאה לפועל. לעיתים נדרשת חקירת יכולת נוספת אם חלו שינויים במצבו הכלכלי של החייב או לאחר שהחייב הגיש בקשה לאיחוד תיקים.

לקבלת סיוע משפטי מיידי על ידי עורכי דין,
לחץ כאן: יעוץ משפטי בהליך הוצל"פ

כתיבת תגובה