איחוד תיקים של חייב מוגבל באמצעים

איחוד תיקים של חייב מוגבל באמצעים

מיהו חייב מוגבל באמצעים?

סעיף 69 ג' של חוק ההוצאה לפועל תשכ"ז – 1967 קובע שלושה תנאים אשר עליהם להתקיים במצטבר על מנת שחייב יוכר כמוגבל באמצעים:

תנאי ראשון – החייב הגיש בקשה למתן צו תשלומים ובה הצהיר כי אין ביכולתו לשלם את חובותיו במועדם ובה הוא מציע סידורי תשלומים חלופיים.

תנאי השני – פריסת התשלומים בהסדרי התשלומים הנ"ל חורגת מן הקבוע בחוק ההוצאה לפועל.

תנאי השלישי  – החייב הצהיר כי הוא מוותר על זכותו לסודיות (זוהי דרישה פרוצדוראלית בלבד).

אם מתקיימים שלושת התנאים הנ"ל מוקנית סמכות לראש ההוצאה לפועל להכריז על החייב כעל מוגבל באמצעים.

מטרתם של הליכי הוצאה לפועל היא אמנם לסייע לנושים (הנקראים "זוכים" במסגרת הליכי הוצל"פ) לגבות את המגיע להם, לאחר פתיחת תיק בהוצאה לפועל. לשם השגת מטרה זו עומדים לרשות לשכת ההוצאה לפועל אמצעי אכיפה שונים אותם ניתן להפעיל כנגד החייב.

במקביל באים הליכי ההוצאה לפועל לאפשר לחייב, אשר אינו יכול לעמוד בנטל תשלומי החזר חובותיו, להגיע להסדר עם נושיו.

במקרים רבים כאשר אדם נקלע לקשיים כלכליים הוא מפתח חובות כלפי יותר מנושה אחד. על מנת לאפשר הסדר חובות במקרים כאלה של ריבוי נושים קיים מנגנון איחוד תיקים.

מהו איחוד תיקים ומתי יבוצע

איחוד תיקים יכול להתרחש בהליכי הוצאה לפועל בהם מעורב חייב שכנגדו נפתחו מספר תיקים על ידי מספר נושים שונים.

לגבי חייב מן השורה, איחוד תיקים יבוצע אם יגיש החייב בקשה בעניין ואם הנו עומד בתנאים מקדמיים המפורטים בחוק ההוצאה לפועל.

למשל סעיף 74ו' לחוק הוצאה לפועל מפרט כי בקשה לאיחוד תיקים תתקבל רק אם בעת הגשתה שילם החייב לפחות 3% מיתרת החובות בתיקים הפתוחים נגדו וכן ימשיך לשלם סכום נוסף של 3% מדי חודש עד שתתקבל החלטה (על ידי ראש ההוצאה לפועל) בבקשת האיחוד.

תנאים נוספים מופיעים בסעיפים אחרים כגון בסעיף 74 א' לחוק ההוצאה לפועל שם נקבע כי לא ניתן לכלול באיחוד תיקים חובות בגין מזונות, עניין שאינו כספי והתנגדות לביצוע שטר.

כאשר חייב מוכר כמוגבל באמצעים יופעל מנגנון איחוד התיקים, אם עדיין לא בוצע איחוד שכזה, באופן אוטומטי וללא צורך בהגשת כל בקשה בעניין.

כפי שיפורט בהמשך, התנאים לביצוע איחוד תיקים של חייב מוגבל באמצעים מקלים יותר מאלה שתוארו לעיל לגבי חייב מן השורה.

למרות הקשיים הכלכליים בהם נמצא חייב אשר לו מספר נושים, טוב יעשה אם ימהר ויפנה למשרד עורכי דין המתמחה בתחום הליכי הוצאה לפועל על מנת להבטיח ניצול נכון של מנגנוני איחוד התיקים וההקלות החלות על חייב מוגבל באמצעים.

ההקלות בתנאים לאיחוד תיקים של חייב מוגבל באמצעים

בהתאם לרוח הדברים שתוארה לגבי מטרתם של הליכי הוצאה לפועל, בצידה של הכרזה על חייב כעל מוגבל באמצעים מתקיימות סנקציות שניתן להפעיל כנגד חייב שכזה אך לצידן מתקיימות גם הקלות שונות.

הסנקציות המוטלות על החייב יכולות להיות עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלות על שימוש בחשבון הבנק, בכרטיסי אשראי ועוד. ההקלות הניתנות לו יכולות לבוא לידי ביטוי בעיכוב ביצוע צו הבאה או צו מאסר שניתנו לפני ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים.

ההקלות הניתנות לחייב מוגבל באמצעים נועדו לאפשר לו להתקדם בהליך ולמצוא הסדר עם נושיו. גם בכל הנוגע לאיחוד תיקים מצא המחוקק לנכון לקבוע הוראות ייחודיות עבור חייב מוגבל באמצעים.

הוראות אלה מקלות בתנאים שנקבעו בחוק כתנאי לקבלת בקשה לאיחוד תיקים של חייב מן השורה.
כך למשל אין הכרח כי החייב יעמוד בתנאים הכספיים שקובע סעיף 74 ו' הנ"ל. זאת משום שחייב מוגבל באמצעים מן הסתם אינו יכול לעמוד בתנאים אלה.

סוגיה נוספת המתעוררת במקרים של איחוד תיקים היא מה דינם של תיקים נוספים הנפתחים לאחר ביצוע האיחוד. אצל חייב מן השורה תיקים כאלה יצורפו לתיק האיחוד בכפוף להחלטת ראש ההוצאה לפועל (אשר תתקבל בהתאם ליכולתו של החייב להמשיך לפרוע חובותיו בתוך פרקי הזמן המרביים שנקבעו).

מנגד, במקרה של איחוד תיקים של חייב מוגבל באמצעים, תיקים חדשים שיפתחו לאחר ביצוע האיחוד יצורפו לתיק האיחוד מבלי שראש ההוצאה לפועל יידרש להכריע בעניין.

ראוי לציין כי חוק ההוצאה לפועל אינו מאפשר הכרזה על חייב כעל מוגבל באמצעים כאשר החוב נובע מתשלומי מזונות. הגבלה זו נובעת מן הרצון להחמיר עם חייבים מסוג זה ולמנוע מהם את ההקלות הניתנות לחייב מוגבל באמצעים.

על מנת שיוכל חייב לנצל את הכלים שהוקנו לו עלפי חוק לשם הגעה להסדר תשלומים עם כלל נושיו התואם את יכולותיו הכלכליות האמיתיות ראוי שיפנה לקבלת סיוע ויעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בתחום.

זקוק לסיוע בתחום של איחוד תיקים? פנה מייד לקבלת – יעוץ משפטי

כתיבת תגובה