בקשת התנגדות

כיצד מגישים בקשת התנגדות לביצוע שטר?

התנגדות לביצוע שטר הנה בקשה, שרשאי להגיש חייב בתיק הוצאה לפועל, בטענה שאינו חב עוד כסף עבור שיק, שטר חוב או שטר ביטחון, אשר היוו עילה לפתיחת התיק נגדו.

הבקשה נסמכת על שורה של נימוקים אפשריים לנפילת פגם בשטר, דוגמת כשל תמורה, היעדר חתימה על השטר, זיוף, פגם בשרשרת העברת ההמחאה וכדומה.

אופן הגשת בקשת התנגדות לביצוע שטר

הזכאות להגשת הבקשה קבועה בסעיף 81א (ג) לחוק ההוצאה לפועל. אופן הגשת הבקשה והמסמכים שיש לצרף לה, מוסדרים בתקנות ההוצאה לפועל.

בהתאם לתקנה 106 (א) יש להגיש את בקשת ההתנגדות ללשכה בה הוגשה הבקשה לביצוע השטר, תוך פרק זמן של עשרים יום ממועד המצאת האזהרה לחייב.

חריגה ממועד זה מצריכה הגשת בקשה מיוחדת להארכת מועד להגשת ההתנגדות, אותה יעביר ראש ההוצאה לפועל להחלטת בית המשפט המוסמך.

התנגדות לביצוע שטר תכיל את הפרטים הבאים:

 • שמותיהם וכתובותיהם של המתנגד והמבקש
 • מספרו של תיק ההוצאה לפועל
 • הסכום בגינו מוגשת ההתנגדות

כמו כן, תכיל הבקשה פירוט של הנימוקים, בעטיים טוען החייב, כי הוא פטור מתשלום החיוב, המגולם בשטר, למשל:

 • זיוף חתימה
 • כישלון תמורה
 • הפרת ההסכם בין הצדדים
 • אי אחיזה כשורה
 • קיזוז

אל הבקשה יצורפו מספר מסמכים שונים:

 • העתק הבקשה לביצוע השטר
 • צילום תעודת זהות של החייב
 • העתק מסמכים התומכים בטענות ההתנגדות
 • תצהיר המאמת את העובדותהמנויות בבקשת ההתנגדות
 • ייפוי כוח מטעם עורך דין במידה והחייב מיוצג על ידי בא כוח

בקשת ההתנגדות תוגש בשלושה העתקים ובנוסף, יומצא העתק לזוכה.

סטטוס הטיפול בתיק לאחר הגשת הבקשה

סמכות ראש ההוצאה לפועל

בהתאם לתקנה 108 (א), לאחר שהוגשה בקשת התנגדות לביצוע שטר יורה ראש ההוצאה לפועל על עיכוב ביצוע השטר ויעביר את בקשת ההתנגדות לבית המשפט, בעל הסמכות לדון בתביעה נשוא השטר.

תקיפת החלטת ראש ההוצאה לפועל, במידה והעביר את הדיון לבית משפט, אשר אינו בעל סמכות מתאימה, תיעשה בדרך של בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי על ההחלטה או העלאת טענת חוסר סמכות ובקשה להעברת הדיון  בפני בית המשפט, אליו הועברה ההתנגדות.

סמכות בית המשפט

עם העברת בקשת ההתנגדות לבית המשפט הופכת הבקשה לכתב תביעה בסדר דין מקוצר ומשקלה כשל בקשת רשות להתגונן [תקנה 108 (ב)].

במידה והבקשה נדחתה באופן מלא או חלקי או שניתן פסק דין לטובת מבקש ביצוע השטר, ימשיכו הליכי הוצאה לפועל בהתאם לבקשת הזוכה ולרבות הליכים, אשר הוחל בנקיטתם טרם הוצאת צו עיכוב ביצוע (אלא אם החליט בית המשפט אחרת).

פסיקה בנושא

בע"א 835/75 בריק נ' גולדפיז נפסק, כי משקל החלטת בית המשפט, אשר דוחה בקשת התנגדות לביצוע שטר, הנו כשל פסק דין לטובת הזוכה. לכן, הערעור עליה הינו בזכות ויבורר בפני הרכב של שלושה שופטים.

בפסק דין ע"א (ת"א) 154/87 אימפורט נ' יזלוביץ נקבע, כי שעה, שהחייב לא הגיש בקשת התנגדות לביצוע שטר מהווה השטר מעשה בית דין באופן זה, שתיחסם בפני החייב האפשרות להגיש תביעה נגד אוחז השטר בעילת השבה.

רוצה להגיש בקשת התנגדות לביצוע שטר?
מומלץ כי תפנה לעורך דין המתמחה בתחום.
לחץ כאן ליעוץ משפטי

כתיבת תגובה