חובות בני זוג

חובות בני זוג בהליך הוצאה לפועל או פשיטת רגל

אדם חייב כספים לנושים במסגרת ההוצאה לפועל או בפשיטת רגל. אותם הנושים, מעוניינים להיפרע מנכסים של בת זוגתו של החייב, האם יוכלו לעשות כן? התשובה לשאלה זו, כמעט ככל התשובות המשפטיות, הנה תלוית מקרה, כמפורט להלן.

סוגי חובות וסוגי נכסים

לפני שנידרש לסוגיה שהוצגה, עלינו להבין כי לא כל החובות – דינם זהה. ברע"א 8791/99 שלם נ' טווינקו נפסק כי בשל העובדה, שאנו רואים את נכסי התא המשפחתי כמשותפים כך עלינו לראות גם את החובות שנצברו במהלך הנישואין – כחובות משותפים.

עם זאת, הנשיא בדימוס השופט אהרון ברק, חילק את נכסי בני הזוג ואת החובות, לשלוש קטגוריות:

1.  נכסים שקשורים באופן הדוק לניהול התא המשפחתי : נכסים אלו הם למשל דירת המגורים, רכב לנסיעה, וכד'. תמונת ראי של אותם הנכסים, היא חובות שנצברו עם קשר הדוק לנכסים המשפחתיים, למשל חוב הנובע ממשכנתא, מחינוך הילדים, מתיקון הרכב וכדומה.

2.  הקטגוריה השנייה היא נכסים עסקיים כגון חברה בבעלות אחד מבני הזוג. תמונת ראי של נכסים אלו היא אותם החובות שנצברו במהלך העסקים ושאינם קשורים באופן הדוק לחיי המשפחה.

3.  נכסים שלישיים, הם נכסים שהגיעו לתא המשפחתי טרום הנישואין. תמונת ראי של אותם הנכסים היא חובות שנצברו באופן אישי, לדוגמא חוב מהימורים או חוב מאחזקת פילגש.

חזקת השיתוף,וחוק יחסי ממון בין בני זוג

בישראל קיים דין שונה, בין זוגות שהתחתנו טרום שנת 1974 לבין זוגות שהתחתנו לאחר שנה זו. בעוד שחלוקת הנכסים בין בני הזוג שהתחתנו טרם 1974 נשלטת ע"י חזקת השיתוף אלו שהתחתנו לאחר מכן, כפופים לחוק יחסי ממון בין בני זוג.

אם כן, האם נושה יכול להיפרע מנכסי בין הזוג בהליך הוצאה לפועל או במסגרת פשיטת רגל? אם מדובר בנושה של זוג שהתחתן לפני 1974 חלה על הזוג חזקת השיתוף הקובעת כדלקמן :

1.  נושה יוכל להיפרע מהחצי של בן הזוג (שלא חייב) בדירת המגורים רק אם החוב של בן הזוג החייב, הוא חוב משפחתי מהסוג הראשון שמנינו (נכסים הקשורים לניהול התא המשפחתי).

2.  במידה והחוב הוא חוב עסקי, לא ניתן לגעת בחציו של בן הזוג שאינו חייב בדירת המגורים. ומה לגבי חציו של בן הזוג שאינו חייב – בעסק? כאן ישנן שתי אפשרויות, במידה וחיי בני הזוג תקינים – ניתן יהיה להיפרע מכל נכסי העסק.

במידה והזוג נמצא בהליכי פרידה ו/או גירושין הנושה לא יוכל לגעת גם בחצי של בן הזוג שאינו חייב בעסק (במידה ויש לו חצי כאמור).

3.  במידה והחוב נובע מהימורים, או מאחזקת פילגש כפי שמנינו בסעיף השלישי לסוגי החובות לעיל, בן זוג שאינו חייב לא יישא באחראיות כלפי נושה בהוצאה לפועל ו/או בפשיטת רגל.

ראוי לציין כי יהיה זה קשה לנושה להיפרע מנכסים של בן זוג לא חייב מהסוג השלישי כלומר שהובאו לנישואין מבעוד מועד.

אם מדובר בזוג שהתחתן אחר 1974 קיימות חילוקי דעות:

בדיון נוסף  יעקובי נ' יעקובי נחלקו השופטים בהאם יש להחיל את חזקת השיתוף על זוגות שנישאו אחר 1974 ועד היום. פסק הדין נותר סתום ואינו ברור וקיימות לו פרשנויות סותרות.

אם נאמר שחזקת השיתוף חלה הרי שאין שוני בדין בין זוגות שנישאו לאחר 1974 לבין אלו שנישאו לפני כן. במידה ואין היא חלה – מצבו של הנושה טוב יותר מול בן הזוג (לאחר 1974), שכן הוא יכול להיפרע מכל נכס, תמורת כל חוב (חוץ מחובות הימורים וכדומה) וזאת כל עוד בני הזוג חיים יחדיו ואינם נמצאים בהליכי פרידה או גירושין.

פשיטת רגל – סמכויות כונס הנכסים בפשיטת הרגל לחקור את נכסי בין הזוג

ראינו כי קיימים מצבים בהם נכסים של בן הזוג, עלולים להיות שייכים למעשה לנושים על כן הדין קבע מספר הוראות שמאפשרות לנושים להיפרע מנכסי בני הזוג.

אחת מההוראות הללו נמצאת בפקודת פשיטת הרגל המאפשרת למשל לכונס הנכסים לחקור את נכסי בן הזוג שאינו פושט רגל ולראות האם יש לתפוס אותם לשם חלוקה לנושים השונים.

פשיטת רגל – הגנת דירת המגורים

סעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל קובע כי על אף הדברים האמורים לעיל, בית המשפט רשאי להחליט כי אין לנושים להיפרע מדירת המגורים של בני הזוג וזאת לשם הבטחת חייהם התקינים וחיי ילדיהם.

תחרות בין נושה לבן זוג, סיכום דברינו

ראינו כי הדין שמושל בכיפה לעניין התחרות בין נושה בהוצאה לפועל ו/או בפשיטת רגל לבין בן זוג על נכסים מסוימים הוא דין מורכב.

עם זאת קבענו כי במקרים מסוימים יהיה זה אפשרי לנושה להיפרע מנכסי בן הזוג שאינו חייב ולכונס הנכסים בפשיטת הרגל, או לראש ההוצאה לפועל לחקור בדבר אותם נכסים.

ראינו בנוסף כי לעניין זה קיימת חשיבות לשאלה האם הזוג מנהל משק בית משותף וחי בהרמוניה או שהוא גרוש ו/או נמצא בהליכי גירושין. בסוגיה מורכבת כגון דא, מומלץ להיוועץ עם עו"ד טרם ביצוע כל פעולה נוספת.

סוגיות נוספות המתעוררות לאחר הגירושין הן שאלות של גביית מזונות בהליכי הוצאה לפועל, במידה ובן הזוג חייב תשלום מזונות.

בן הזוג נקלע לחובות? פנו מייד לקבלת סיוע משפטי
ליחצו כאן: יעוץ משפטי

כתיבת תגובה